logotyp.png

Projekty unijne


Firma SEIT MARIUSZ KUC realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w SEiT Mariusz Kuc w Komprachcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu wdrożony został system B2C oraz B2E w ramach przedmiotowego projektu wdrożono nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne typu B2E dotycząc wsparcia procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm. System B2E obejmuj moduł administracyjny oraz zarządzania pracownikami. Natomiast w relacjach z klientem indywidualnym Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu wdrożył system informatyczny typu B2C.


Cel i realizacja projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

Celem projektu była modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy poprzez drożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2C oraz B2E. Modernizowano procesy w trzech obszarach: marketingu i sprzedaży, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie. Tym samym doszło w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej, co jest spójne z celem Poddziałania 2.1.2 RPOWO 2014-2020 Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu było stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Potrzebą wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych była optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w powyższych trzech obszarach funkcjonalnych. Zidentyfikowanymi potrzebami Wnioskodawcy w zakresie planowanych do wdrożenia rozwiązań IT są przede wszystkich potrzeby związane z efektywniejszym wykorzystaniem ryzyka błędów wynikających na przykład z zautomatyzowaniem czynności powtarzalnych, zajmujących sporą cześć czasu zatrudnionego personelu, które powodowały wystąpienie ryzyka błędów wynikających na przykład z rozkojarzenia lub zmęczenia pracownika. Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących w powyższych trzech obszarach funkcjonalnych w tym poprawienie kontroli i łatwiejszego dostępu do informacji w przedsiębiorstwie, przełożyła się na lepsze zarządzenie zasobami przedsiębiorstwa w tym również czasem pracowników, co przełożyło się na zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz wzrost przychodów z działalności w wyniku poświęcenia zaoszczędzonego czasu pracowników na budowanie lepszych relacji biznesowych z obecnymi jak i potencjalnymi klientami. Dodatkowo, Wnioskodawca udostępnił w ramach tworzonego systemu narzędzie informatyczne - emulator miernika OTDR, którego innowacyjność można określić jako światowe rozwiązanie, niedostępne w żadnym kraju na świecie.


CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 971 921,40 złotych (brutto)

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA: 505 715,20 złotych

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA: 64%